Privacyverklaring Jomago Administratiekantoor

Jomago Administratiekantoor is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Jomago Administratiekantoor houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wet- en regelgeving.

Privacygevoelige gegevens (hierna ook: "gegevens" of "persoonsgegevens") worden via de diensten van Jomago Administratiekantoor (hierna ook: "wij" of "ons") verwerkt. Onder verwerken wordt het gebruiken van uw persoonsgegevens verstaan, waaronder het bewaren, wijzigen, verzenden of vernietigen van gegevens.

Jomago Administratiekantoor is gevestigd aan de Hortensiastraat 72, 8013 AG te Zwolle.

1. Het moment waarop uw gegevens worden vastgelegd

Wanneer u telefonisch, via de website of via een ander fysiek of digitaal verkoopkanaal contact hebt met ons worden gegevens vastgelegd. Dit kan zijn wanneer u een product en/of dienst aanvraagt, vragen hebt over een product en/of dienst of wanneer u een overeenkomst afsluit.

2. Categorie├źn persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om de doelen te bereiken die in deze privacyverklaring aan bod komen:

 • Naam, adres, postcode en woonplaats
 • Contactgegevens in de vorm van een (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres
 • Geboortedatum en geslacht
 • Contractgegevens waaronder bijvoorbeeld de looptijd en het tariefsoort
 • Gezinssamenstelling en huwelijkse staat, gegevens partner en eventuele informatie over kinderen voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften
 • Betalingsgegevens zoals het factuuradres, bankrekeningnummer(s) en eventueel creditcardgegevens
 • Inkomensgegevens en andere gegevens die voor fiscale aangiften, salarisberekeningen en dergelijke benodigd zijn
 • Overige gegevens, waaronder gegevens die u met ons hebt gedeeld door onder andere het invullen van open velden in een digitaal formulier op onze website

De volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u kunnen verwerkt worden:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Politieke voorkeur/geloofsovertuiging in het kader van het verwerken van giften in de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting
 • Gezondheid in het kader van het verwerken van persoonsgebonden aftrek in de aangiften inkomstenbelasting

In veel gevallen worden maar een aantal van de bovengenoemde gegevens door ons gebruikt. Het gebruik van het aantal gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens verwerken. Deze doelen staan omschreven in punt 4.

3. Het verkrijgen van uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden opgevraagd door ons wanneer u een contract met ons wilt aangaan. In sommige gevallen bepaalt u zelf of u gegevens aan ons wilt doorgeven of niet. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer u een contactformulier gebruikt waarin u gegevens kunt doorgeven in een open veld. Om gebruik te kunnen maken van sommige producten/diensten is het doorgeven van bepaalde gegevens verplicht. Zo is uw naam, adres en woonplaats benodigd om klant te worden.

4. Doeleinden van de gegevensverwerking

Persoonsgegevensverwerking vindt plaats naar geldende wet- en regelgeving. Wij kunnen uw persoonsgegevens verkrijgen en vastleggen ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van de overeenkomst die met u aangegaan is
 • Persoonsgegevensverwerking is benodigd om diensten te leveren, te factureren en onderling met u te communiceren
 • Voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving
 • Wanneer u met ons contact hebt om uw vragen, verzoeken en klachten in behandeling te kunnen nemen en af te handelen. Dit kan schriftelijk, telefonisch, per email of via een contactformulier zijn


5. Grondslagen gegevensverwerking

Gegevensverwerking vindt plaats omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Tevens kunnen persoonsgegevens door ons verwerkt worden, omdat dit noodzakelijk is op grond van een wettelijke plicht. Het kan ook voorkomen dat gegevensverwerking plaatsvindt omdat wij hier zelf een gerechtvaardigd belang bij hebben, bijvoorbeeld bij het vastleggen en bewaren van sollicitatiegegevens. Verder kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming. Dit is aan de orde wanneer wij toestemming vragen voor het bewaren van uw sollicitatiegegevens na het einde van de sollicitatieprocedure.

6. Gegevensverwerking door derden

Wij maken gebruik van derde partijen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verplichten deze derde partijen als verwerkers volgens onze instructies om te gaan met uw gegevens. Deze afspraken leggen wij met elke verwerker vast in een verwerkersovereenkomst.

7. Cookies

Een cookie is een klein bestand dat bij bezoek aan deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Alleen noodzakelijke functionele cookies, die nodig zijn om onze websites zo goed mogelijk te laten werken, worden gebruikt. De cookies worden direct bij het verlaten van de website verwijderd.

8. Bewaren van gegevens

Uw gegevens worden door ons bewaard voor zolang dat nodig voor de doelen die in deze verklaring benoemd worden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

9. Beveiligingsmaatregelen

We treffen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die trachten te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens krijgt of deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor zorgen dat de persoonsgegevens verloren gaan.

10. Meldplicht voor datalekken

Bij een datalek is er sprake van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Binnen Jomago Administratiekantoor is er een beleid voor het omgaan met datalekken. Wij maken zorgvuldig de afweging of een datalek gemeld dient te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan betrokkenen.

11. Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te laten weten dat u gebruik wilt maken van uw recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw gegevens. Ook kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming intrekken.

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u contact opnemen met info@jomago.nl. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Bij vragen of klachten heeft u het recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthouder:

de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Wijzigingen en vragen

Wij kunnen deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen. U kunt op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen door deze verklaring met regelmaat te bekijken.

Deze privacyverklaring is laatstelijk gewijzigd op 24 mei 2018 en in overeenstemming gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@jomago.nl.